Политика за поверителност и бисквитки

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “Немагазин”  Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕмЕсАр” ЕООД  от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.nemagazin.com (наричани по-долу Потребители), от друга. „EмЕсАр” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта наложен платеж (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на наложен платеж всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на ЕмЕсАр” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЕмЕсАр” като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ЕмЕсАр”. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „ЕмЕсАр” договор. Такива данни са 3 имена, телефон, адрес и имейл ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ Чл. 1. Услугите, предоставяна от „ЕмЕсАр” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 2. На сайта наложен платеж Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ЕмЕсАр” стоки. ПОРЪЧКА Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЕмЕсАр” за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ЕмЕсАр” (2) При липса на наличност от дадена стока „ЕмЕсАр” си запазва правото да откаже поръчката. (3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „ЕмЕсАр” Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. (4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. (5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Чл. 4. (1) „ЕмЕсАр”” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. (2) „ЕмЕсАр” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „ЕмЕсАр” 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо „ЕмЕсАр” ЦЕНИ Чл. 5. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „ЕмЕсАр” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. (2) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Чл. 6. „ЕмЕсАр” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Чл. 7. (1) „ЕмЕсАр” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЕмЕсАр” .Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). (2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока. ПЛАЩАНЕ Чл. 8. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. Чл. 9. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.nemagazin.com е възможно плащане чрез наложен платеж (2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. Чл. 10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. Чл. 11. „ЕмЕсАр” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЕмЕсАр”. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. (2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕмЕсАр” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. (3) „ЕмЕсАр” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. (4) За упражняване правото на отказ „ЕмЕсАр” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕмЕсАр“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. (5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ЕмЕсАр”  или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. (6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. (7) „ЕмЕсАр”  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. (8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ЕмЕсАр” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. (9) Когато във връзка с изпълнението по договора „„ЕмЕсАр” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЕмЕсАр” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. Чл. 13. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; Чл. 14. „ЕмЕсАр” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. (2) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕмЕсАр”  телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “„ЕмЕсАр” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. (3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 20. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. (2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако „ЕмЕсАр” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. Чл. 21. (1) „ЕмЕсАр” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. (2) Когато „ЕмЕсАр”  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя. Чл. 22. (1) „ЕмЕсАр”  при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства. Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Чл. 24. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕмЕсАр”  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕмЕсАр”  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕмЕсАр” , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕмЕсАр”  „ЕмЕсАр”  има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Джи Хъни”. Чл. 25. (1) „ЕмЕсАр”  се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. (2) „ЕмЕсАр”  си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЕмЕсАр”  има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА Чл. 26. „ЕмЕсАр”  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. Чл. 27. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕмЕсАр”  или прекратяване поддържането на уебсайта му. Чл. 28. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Чл. 31. (1) „ЕмЕсАр”  се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕмЕсАр”  в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея. (3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения. ПРИЛОЖИМО ПРАВО Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. ДОСТАВКА Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.ghoney.bg. При поръчка над 50 лв. доставката е за сметна на „ЕмЕсАр”  Преди изпращане на поръчаната стока, „ЕмЕсАр”  има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката. „ЕмЕсАр” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ЕмЕсАр”  си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя. Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения. При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. „ЕмЕсАр”  си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ „ЕмЕсАр”  идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.ghoney.bg и на IP адреса на Потребителя. „ЕмЕсАр”  има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва 3 имена, телефон, адрес и имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ЕмЕсАр”.  На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години. „ЕмЕсАр”  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ЕмЕсАр”  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. „ЕмЕсАр”  може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ЕмЕсАр”  да изрази съгласие с Общите условия. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „ЕмЕсАр”  може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на „ЕмЕсАр”  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ЕмЕсАр”   данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ЕмЕсАр”   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ЕмЕсАр”.  Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия . Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЕмЕсАр”  в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЦЕЛИ „ЕмЕсАр”  ” събира и използва информацията за целите на:  директен маркетинг;  изпълнение на договорните си задължения към Потребителите „ЕмЕсАр”  обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „ЕмЕсАр”  договор. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира на страницата за завършване на поръчка. Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на: • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); • Достъп до собствените си лични данни; • Коригиране (ако данните са неточни); • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; • Преносимост на личните данни между отделните администратори; • Възражение спрямо обработването на негови лични данни; • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия: • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето. Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато: • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя. • Право на преносимост. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Право на възражение. Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно. Жалба до надзорния орган Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ: Администраторът на лични данни има следните задължения: • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност); • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението; • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните; • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като: o Псевдонимизация; o Криптиране; o Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; o Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; o Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки; o Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента. • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР „ЕмЕсАр”  поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация: • името и координатите за връзка на администратора • целите на обработването; • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни; • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации; • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни; • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, Обработващ лични данни Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – „СуперХостинг.БГ“ ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987. Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА Органите, регулиращи дейността на „ЕмЕсАр”  са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti • тел: 0700 111 22 • email: info@kzp.bg • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ • тел: 02/91-53-518 • email: kzld@cpdp.bg • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 СПОРОВЕ Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ЕмЕсАр”  и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) До „ЕмЕсАр”  ЕООД, С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………… Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Адрес на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: …………………………………………… Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация: До „ЕмЕсАр” ЕООД, С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното. Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………… Предпочитан начин на удовлетворение за стоки 1. Възстановяване на платената сума 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното 3. Отбив от цената 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция) Предпочитан начин на удовлетворение за услуги: 1. Извършване на услугата в съответствие с договора 2. Отбив от цената 3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция) Прилагам следните документи: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция) Размер на претендираната сума: …………………………….. Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Адрес на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………… Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: ……………………………………………